Z nami rezerwujesz bezpiecznie
Sprawdź szczegóły

Warunki rezerwacji

Zapoznaj się

§1. Rodzaj usługi

Przedmiotem rezerwacji jest sprzedaż miejsc noclegowych na podstawie umowy konsumenckiej zawartej między Sprzedającym a Klientem. Sprzedający informuje Klienta, że przedmiotem umowy nie jest impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie Klienta w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

§2. Ubezpieczenie

W związku z tym, że przedmiotem umowy nie jest impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie Klienta w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, oznacza, że Klient zawiera umowy ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek. Ubezpieczenie można zawrzeć on-line przez stronę ubezpieczenie.

§3. Płatności

Zaliczkę i pozostałą część ceny należy uiścić w złotych polskich lub euro, najpóźniej w terminach wskazanych w „umowie w sprawie sprzedaży miejsc noclegowych”, z zachowaniem drogi bankowej, na rachunek Sprzedającego numer w złotych (PLN) 22 1050 1748 1000 0023 3066 4562 lub w euro (EUR) 44 1050 1575 1000 0023 3066 4901, BIC(SWIFT): INGBPLPW, podając w tytule płatności:

numer niniejszej umowy,
imię i nazwisko Klienta
za datę zapłaty uznaje się datę złożenia w banku wykonalnego polecenia przelewu należności.

Po wykonaniu usługi (do 14 dni od wyjazdu klienta) zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług zostanie wystawiona faktura VAT marża.

§4. Odszkodowania umowne związane z anulowaniem umowy

W przypadku, gdy Sprzedający, po uiszczeniu przez Klienta ceny łącznej wymienionej w umowie, nie wykonał świadczenia zawartego w umowie, Sprzedający zapłaci Klientowi odszkodowanie umowne w wysokości ceny łącznej.

W przypadku, gdyby Klient, po wpłaceniu zaliczki, zrezygnował ze świadczenia wymienionego w pkt I umowy:

  • w terminie na 30 dni lub więcej przed datą wyjazdu – zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w wysokości 30 % ceny łącznej umowy,
  • w terminie 30-7 dni przed datą wyjazdu – zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w wysokości 70% ceny łącznej umowy,
  • w terminie 6-1 dni przed datą i dniu wyjazdu – zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w wysokości 100% ceny łącznej umowy.

§5. Zmiany w umowie i anulowanie rezerwacji

Wszelkie zmiany umowy oraz jej anulowanie, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej. W części nieuregulowanej umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Zielonej Górze. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Klienta i jeden dla Sprzedającego.

17

LAT NA
RYNKU

218 tys.

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

300

HOTELI WE
WŁOSZECH

ZADZWOŃ

71 725 40 68