Z nami rezerwujesz bezpiecznie
Sprawdź szczegóły

Regulamin serwisu internetowego www.narty-wlochy.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem serwisu internetowego pod adresem https://www.narty-wlochy.pl/ (dalej jako „Serwis”) oraz jego administratorem i operatorem jest Ski Planet Kalemba spółka komandytowa z siedzibą w Wilkanowie (66-008) przy ul. Strumykowej 5D (e-mail: info@ski-planet.pl, tel. 71 725 40 68), wpisana do KRS pod numerem 0001005081, NIP 9730867615, wpisana do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod numerem 07/2006 (dalej jako „Ski Planet”).
1.2. Niniejszy regulamin serwisu internetowego www.narty-wlochy.pl (dalej jako „Regulamin”) określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu.
1.3. Korzystanie z Serwisu wymaga przez każdą osobę korzystającą z Serwisu (dalej jako „Użytkownik”), bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich, zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania treści Regulaminu.
1.4. Serwis umożliwia jego Użytkownikom:
1.4.1. zapoznanie się, w szczególności przy użyciu specjalistycznej wyszukiwarki, z rodzajami proponowanych do sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach oraz rodzajami organizowanych przez Ski Planet imprez turystycznych,
1.4.2. zgłoszenie zapytania o przedstawienie propozycji dotyczącej sprzedaży miejsc noclegowych bądź organizowanych przez Ski Planet imprez turystycznych za pośrednictwem formularza kontaktowego,
1.4.3. dokonanie wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych oraz miejsc w imprezie turystycznej, która to rezerwacja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy ze Ski Planet,
1.4.4. zapoznanie się i skorzystanie z serwisu internetowego prowadzonego przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, na rzecz której Ski Planet świadczy usługi agencyjne (który to serwis umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego na warunkach określonych przez SIGNAL IDUNA TU S.A. w Regulaminie korzystania z serwisu e-shop oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są udostępnione w Serwisie).
1.5. Korzystanie z Serwisu, w szczególności skorzystanie z wyszukiwarki nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkownika. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania przez Użytkownika wstępnej rezerwacji lub skorzystania z formularza kontaktowego.

2. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie, w szczególności materiały i ceny dotyczące miejsc noclegowych lub imprez turystycznych, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Treść Serwisu ma wyłącznie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w sprawie sprzedaży miejsc noclegowych lub umowy o udział w imprezie turystycznej.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SERWISU

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: (i) urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet, (ii) zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, (iii) zainstalowany na urządzeniu końcowym program obsługujący pliki w formacie PDF, (iv) włączona obsługa Cookies i Java Script. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w zdaniu poprzedzającym, Ski Planet nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

4. BEZPIECZNA REZERWACJA (WSTĘPNA REZERWACJA)

4.1. Użytkownik w ramach Serwisu ma możliwość dokonania nieodpłatnie wstępnej rezerwacji miejsca noclegowego lub miejsca w imprezie turystycznej, która to rezerwacja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy ze Ski Planet (wstępna rezerwacja nie daje Użytkownikowi gwarancji wyjazdu, nie obliguje Użytkownika do dokonania zapłaty na tym etapie oraz nie skutkuje związania Użytkownika jakąkolwiek ofertą). Cena miejsca noclegowego lub imprezy turystycznej prezentowana na podstronie Serwisu, na której jest dokonywana wstępna rezerwacja jest ceną orientacyjną (wstępną, niewiążącą Ski Planet).
4.2. W celu dokonania wstępnej rezerwacji Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Po weryfikacji dostępności wybranego przez Użytkownika miejsca noclegowego lub miejsca w imprezie turystycznej, konsultant Ski Planet za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu, kontaktuje się z Użytkownikiem w celu rozpoczęcia procedury zmierzającej do zawarcia przez Użytkownika i Ski Planet umowy w sprawie sprzedaży miejsc noclegowych lub umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku, gdy wybrane przez Użytkownika miejsce noclegowe lub miejsce w imprezie turystycznej okaże się niedostępne, Ski Planet przedstawi Użytkownikowi alternatywną propozycję miejsca noclegowego lub alternatywną imprezę turystyczną.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Ski Planet Kalemba spółka komandytowa (zwana dalej „Administratorem”) z siedzibą w Wilkanowie przy ul. Strumykowej 5D (66-008 Świdnica). W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z przedstawicielem Spółki pod następującym adresem e-mail: info@ski-planet.pl lub korespondencyjnie – na adres siedziby Spółki.
5.2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

– dokonanie wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych oraz miejsc w imprezie turystycznej (która to rezerwacja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy ze Ski Planet – w takim wypadku   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem formularza bezpiecznej rezerwacji). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji ww. usługi, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Użytkownika.
– marketingu usług własnych Administratora (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej na piśmie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do przesłania ww. informacji handlowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika.
– zgłoszenia przez Użytkownika zapytania o przedstawienie propozycji dotyczącej sprzedaży miejsc noclegowych bądź organizowanych przez Ski Planet imprez turystycznych (w takim wypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji ww. usługi, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Użytkownika.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119; zwane dalej „RODO”).

5.3. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma    miejsce wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – konsekwencją nie podania tych danych jest jednak brak możliwości realizacji jednej z ww. usług bądź brak możliwości otrzymywania informacji handlowej.
5.5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora; w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; w którym może on ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Administratora.
5.6. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z realizacji ww. usług lub obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, tj. jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. obiektom noclegowym, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
5.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Administratora danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia, o ile możliwość skorzystania z takiego uprawnienia wynika wprost z przepisów RODO.
5.8. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.9. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej – w dowolnym momencie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
5.11. Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej skargi z tym, że prawo do jej wniesienia dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś kwestii związanych z zawarciem oraz realizacją umowy wykonanie umów o udział w imprezie turystycznej.
5.12. Zgromadzone przez Administratora dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane Ski Planet przez Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@ski-planet.pl
6.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, i nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
6.3. Ski Planet rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują:

7.1.1. Ski Planet Kalemba spółka komandytowa,
7.1.2. Fototeca di Trentino Spa e APT Val di Fiemme – FOTO DI S. Angelani, P. Orler Dellasega, A. Campanile,
7.1.3. Fototeca Trentino S.p.A. – FOTO DI Foto Fizza, Photo By Ludwig, Alessandro Gardin, Bruno Fontanesi, Carlo Baroni, Corrado Poli, Ettore Perazzini, Flavio Faganello, Gianni Zotta, Giorgio De Vecchi, Giovanni Cavulli, Michele Fontana, Pierluigi Orler Dellasega, Piero Cavagna, Pietro Lattuada, Raoul Jacometti, Roberto Besana, Roberto Cavulli, Ronny Kiaulehn, Silvano Angelina, Silvano Monchi, Ugo Visciani, Valerio Banal, Walter Turcato,
7.1.4. APT Canazei,
7.1.5. Cons. Impianti a Fune Val di Fassa,
7.1.6. APT Val Gardena,
7.1.7. Consorzio Turistico Plan de Corones,
7.1.8. APT Val di Sole,
7.1.9. APT Livigno,
7.1.10. Hotele i Apartamenty umieszczone w ofercie Ski Planet Kalemba spółka komandytowa

7.2. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Ski Planet dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje opublikowane w Serwisie (w szczególności materiały dotyczące miejsc noclegowych, rodzaju imprez turystycznych, zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie w sprawie sprzedaży miejsc noclegowych oraz umowie o udział w imprezie turystycznej.
8.2. Ski Planet nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej. Ski Planet nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Ski Planet przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich transmisji.
8.3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się i przyjmują do wiadomości, że zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
8.4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
8.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okażą się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
8.6. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Ski Planet poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://www.narty-wlochy.pl/. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

17

LAT NA
RYNKU

218 tys.

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

300

HOTELI WE
WŁOSZECH

ZADZWOŃ

71 725 40 68